Titta över arbetsmilön

Oavsett storlek på företaget så gäller det att man tänker på säkerheten och ser till så att den arbetsmiljö som finns är av god kvalité. Det gäller att man tittar över arbetsmiljön och ständigt arbetar för att förebygga och genomföra de åtgärder som behövs för att inte olyckor ska hända, att anställda blir sjuka eller far illa på något sätt.Det är arbetsgivarens ansvar att se till så det systematiska miljöarbetet ständigt pågår och att man följer de steg som finns, nämligen: undersöka, bedöma risker, åtgärdar och följer upp. De fyra stegen är en bra mall att följa för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Som anställd så kan man och bör alltid påpeka om det är något som man tycker är fel och som kan förändras på en arbetsplats. Ta detta med det arbetsmiljöombud som finns på er arbetsplats. Den personen tar det hela vidare till arbetsgivare och chefer som undersöker det hela och gör en bedömning vilka åtgärder som behövs. Det ska också följas upp och se om det har gjort någon skillnad på arbetsplatsen.Det bör finnas första hjälpen på alla arbetsplatser som är väl synligt placerad. Det går också att införskaffa en hjärtstartare som strategiskt placeras och som kan användas om någon får hjärtproblem på arbetsplatsen. Då ungefär 10 000 per år drabbas av plötsligt hjärtstopp så är det av vikt att det finns en hjärtstartare på plats. Oftast så finns det brandsläckare och annat som har med brand att göra, man kan tycka att en hjälp vid hjärtstopp också bör vara standard på alla arbetsplatser. En snabb insats med HLR räddar faktiskt liv och man kan tycka att en hjärtstartare borde vara en självklarhet. Om ni inte har en hjärtstartare idag så ta detta med ert arbetsmiljöombud och se om ledning och arbetsgivare tycker det är en god idé.